Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності

Ескіз недоступний

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2016. – № 2 (74)

Анотація

В статті доведено, що оперативно-розшуковим формам протидії злочинності, як і іншим формам суспільної діяльності, властиві певні ознаки, згідно з якими їх можна класифікувати на певні види. На підставі аналізу існуючих у оперативно-розшуковій науці точок зору стосовно ознак форм оперативно-розшукової діяльності та їх порівняння, зокрема із радянськими, українськими та закордонними умовиводами вчених, запропоноване авторське бачення ознак форм оперативно-розшукової діяльності. В статье доказано, что оперативно-розыскным формам противодействия преступности, как и другим формам общественной деятельности, присущи определенные признаки, по которым их можно классифицировать на определенные виды. На основании анализа существующих в оперативно-розыскной науке точек зрения относительно признаков форм оперативно-розыскной деятельности и их сравнения, в частности с советскими, украинскими и зарубежными умозаключениями ученых, предложено авторское видение признаков форм оперативно-розыскной деятельности. The article proved that the operative and search forms of combating crime, as well as other forms of social activity, inherent certain characteristics, according to which they can be classified into certain types. On the basis of existing operative and search activity science perspectives regarding signs forms of operative and search activities and their comparison, including the Soviet, Ukrainian and foreign scientists conclusions, offered authorial vision of signs of forms of operative and search activity.

Опис

Стащак М.В. Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності / М.В. Стащак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2016. – № 2 (74). – С. 293-300.

Ключові слова

оперативно-розшукові форми, оперативно-розыскные формы, operative and search forms, злочинність, кримінальна поліція, преступность, криминальная полиция, crime, criminal police,

Бібліографічний опис