Аналіз інвестиційного клімату в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми фінансового моніторингу : V Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.). – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 133-136

Анотація

Визначено, що на сучасному етапі розвитку в Україні спостерігається ґрунтовна економічна трансформація, що потребує залучення довгострокового вкладення коштів іноземними інвесторами. В умовах сьогодення одним із найголовніших факторів розвитку нашої країни є інвестиції. Управління інвестиційними процесами, їх інтенсивність, результативність і характерні особливості залежать від інвестиційного клімату, що сформувався в державі. Тому дослідження інвестиційного клімату та напрямів його зміцнення є досить актуальною темою, адже саме на основі його стану визначається привабливість країни для здійснення інвестиційної діяльності.
It was determined that at the current stage of development in Ukraine, a fundamental economic transformation is being observed, which requires attracting long-term investment of funds by foreign investors. In today's conditions, one of the most important factors in the development of our country is investment. Management of investment processes, their intensity, effectiveness and characteristic features depend on the investment climate formed in the state. Therefore, the study of the investment climate and ways to strengthen it is a very relevant topic, because it is on the basis of its condition that the country's attractiveness for investment activities is determined.
Установлено, что на современном этапе развития в Украине наблюдается основательная экономическая трансформация, которая требует привлечения долгосрочного вложения средств иностранными инвесторами. В сегодняшних условиях одним из самых главных факторов развития нашей страны являются инвестиции. Управление инвестиционными процессами, их интенсивность, результативность и характерные особенности зависят от сформировавшегося в государстве инвестиционного климата. Поэтому исследование инвестиционного климата и направлений его укрепления достаточно актуальной темой, ведь именно на основе его состояния определяется привлекательность страны для осуществления инвестиционной деятельности.

Опис

Синєгубов, О. В. Аналіз інвестиційного клімату в Україні / Синєгубов О. В. // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : V Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.) / МОН України, Харк. нац. економ. ун-т імені Семена Кузнеця, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Харк. нац. ун-т будівництва та архітектури, Харк. ін-т фінансів укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі, Навч.-метод. відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні. – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 133-136.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інвестиції, investment, инвестиции, іноземні інвестиції, foreign investments, иностранные инвестиции, інвестиційний клімат, investment climate, инвестиционный климат

Бібліографічний опис