Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 166-171

Анотація

Досліджено співвідношення принципів змагальності та всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи. Обґрунтовано право суду на доказову активність, детерміновану обов’язком щодо встановлення об’єктивної істини, як умови правильного вирішення справи. Визначено причини, що спонукають суд до активної доказової діяльності, окреслено шляхи їх подолання.
The relation between the principles of competition and the full, complete and objective investigation of the case is researched. The right of the court on evidentiary activity, that is determined by duty to establish objective truth, as a condition for the proper consideration of the case is substantiated. There are also defined motivations of the court to the active evidential activity, and ways to overcome them are outlined.
Исследовано соотношение принципов состязательности и всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Обосновано право суда на доказательственную активность, детерминированную обязанностью установления объективной истины, как условия правильного рассмотрения дела. Определены причины, побуждающие суд к активной доказательственной деятельности, очерчены пути их преодоления.

Опис

Ключові слова

кримінальне судочинство, criminal justice, уголовное судопроизводство, суд, court, принцип змагальності, principle of competition, принцип состязательности, доказування, proving, доказывание

Бібліографічний опис

Мірошниченко, Ю. М. Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ / Ю. М. Мірошниченко // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 166-171.