Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 75-81

Анотація

Досліджено ієрархію джерел поліцейського права Німеччини та Польщі. Особливу увагу приділено з’ясуванню конституційно-правових засад забезпечення внутрішньої (публічної) безпеки і виявленню специфіки законодавчого регулювання діяльності поліції.
The hierarchy of sources of police law of Germany and Poland is examined. Particular attention is paid to clarifying of the constitutional and legal bases of ensuring of internal (public) safety and identifying of the specificity of legal regulation of police activity.
Исследована иерархия источников полицейского права Германии и Польши. Особое внимание уделено определению конституционно-правовых основ обеспечения внутренней (публичной) безопасности и выявлению специфики законодательного регулирования деятельности полиции.

Опис

Ключові слова

зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, джерела поліцейського права, sources of police law, источники полицейского права, Німеччина, Germany, Германия, Польща, Poland, Польша, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование

Бібліографічний опис

Проневич, О. С. Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі / О. С. Проневич // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 75-81.