Проблеми адаптації жінок, засуджених до позбавлення волі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 241-244

Анотація

Розглянуто адаптаційні можливості засудженої особи до позбавлення волі, що пов’язані з структурними компонентами особистості. Представлено результати аналізу уявлень про поняття ідентичність, що розглядається як складний інтегральний соціально-психологічний утвір, як категорія адаптаційного ресурсу особистості.
The adaptive capabilities of the convicted person to deprivation of liberty, which are related to the structural components of the personality, are considered. The results of the analysis of ideas about the concept of identity, which is considered as a complex integral socio-psychological entity, as a category of the adaptive resource of the individual, are presented.
Рассмотрены адаптационные возможности осужденного к лишению свободы, связанные со структурными компонентами личности. Представлены результаты анализа представлений о понятии идентичности, рассматриваемого как сложное интегральное социально-психологическое образование, как категория адаптационного ресурса личности.

Опис

Герасименко, О. А. Проблеми адаптації жінок, засуджених до позбавлення волі / Ольга Анатоліївна Герасименко // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 241-244.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, засуджені до позбавлення волі, sentenced to imprisonment, осужденные к лишению свободы, жінки, women, женщины, адаптація, adaptation, адаптация, адаптаційний ресурс, adaptation resource, адаптационный ресурс, ідентичність, identity, идентичность

Бібліографічний опис