Ефективна комунікація як ключовий елемент налагодження взаємодії між міліцією (поліцією) і населенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологія управлінської діяльності: зб. наук.-метод. пр. Вип. 3 : Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару (м. Львів, 20 листоп. 2014 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – С. 93-95

Анотація

Розкрито сутність поняття «комунікація» та визначено його ключовий елемент – спілкування. Визначено ключові елементи у налагодженні ефективної комунікації між міліцією і населенням. Надано перелік основних необхідних комунікативних якостей, які повинен мати працівник міліції (поліції).
The essence of the concept "communication" is revealed and its key element communication isdefined. The key elements in establishing effective communication between the police and the population have been identified. A list of essential communicative qualities that a police officer should possess is given.
Раскрыта сущность понятия «коммуникация» и определён его ключевой элемент - общение. Определены ключевые элементы в налаживании эффективной коммуникации между милицией и населением. Дан перечень основных необходимых коммуникативных качеств, которыми должен обладать работник милиции (полиции).

Опис

Синявська, О. Ю. Ефективна комунікація як ключовий елемент налагодження взаємодії між міліцією (поліцією) і населенням / О.Ю. Синявська, Ю.О. Михайлова // Психологія управлінської діяльності: зб. наук.-метод. пр. Вип. 3 : Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі : Матеріали всеукр. наук.-практ. семінару (м. Львів, 20 листоп. 2014 р.) / МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – С. 93-95.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, взаємодія з населенням, взаимодействие с населением, комунікація, спілкування, ефективна комунікація, комунікативні якості, працівник міліції, працівник поліції, коммуникация, общение, эффективная коммуникация, коммуникативные качества, работник милиции, работник полиции, communicative competence, police, поліція, полиция

Бібліографічний опис