Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «курсант») : [2-ге вид.]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2020. - 34 с.

Анотація

У зв’язку з необхідністю набуття курсантами навичок практичної роботи з Єдиним реєстром досудових розслідувань, працівниками науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних технологій у співробітництві з факультетом № 1 було розроблено програмний продукт «Навчальний ЄРДР», який являє собою WEB-орієнтований програмний продукт, що зовнішньо імітує інтерфейс ЄРДР і надає можливість курсантам набути практичних навичок роботи з ЄРДР.
Due to the need for cadets to acquire skills practical work with the Unified Register of Pre-trial Investigations, employees of the research laboratory for the development of information technology in collaboration with faculty No. 1, developed the software product "Training Unified Register of Pre-trial Investigations", which is a WEB-oriented software product that externally simulates the registry interface and enables students to acquire practical skills in working with the Unified Register of Pre-trial Investigations.
В связи с необходимостью приобретения курсантами навыков практической работы с Единым реестром досудебных расследований, работниками научно-исследовательской лаборатории по проблемам развития информационных технологий в сотрудничестве с факультетом № 1 был разработан программный продукт «Учебный Единый реестр досудебных расследований», который представляет собой WEB-ориентированный программный продукт, внешне имитирует интерфейс реестра и дает возможность курсантам приобрести практические навыки работы с Единым реестром досудебных расследований.

Опис

Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «курсант») / [Розроб. Коршенко В. А., Демидов З. Г., Колмик О. О. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-досл. лаб. з проблем розвитку інформац. технологій, Каф. крим. процесу та організації досуд. слідства ф-ту № 1. - 2-е вид., перероб. і доп. - Харків: ХНУВС, 2020. - 34 с.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Україна. Ukraine. Украина, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Єдиний реєстр досудових розслідувань, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, web-орієнтований програмний продукт, реєстрування правопорушення, Единый реестр досудебных расследований, web-ориентированный программный продукт, регистрация правонарушений, registration of the offense, курсанти, cadets, курсанты

Бібліографічний опис