Метод оптимізації режимів роботи енергетичного обладнання авіаційних підприємств

Abstract
Альтернативним рішенням питання другого незалежного джерела живлення електроспоживачів можуть бути використані джерела розосередженої генерації, розташованої на території авіаційних підприємства, з метою електропостачання відповідальних електроприймачів у аварійних ситуаціях та у інших псевдоаварійних режимах роботи, з метою зменшення витрат за спожиту електроенергію та підвищення рівня надійності електропостачання. Водночас, аналіз розподілу потоків споживання електроенергії свідчить, що велика частка електричної енергії припадає саме на локальні енергетичні об’єкти, що обумовлює в цілому актуальність вивчення питання особливостей прогнозування електроспоживання з мережі в умовах авіаційних підприємств та актуальності застосування при цьому комбінованого підходу, особливо при впровадженні в структуру електропостачання цих підприємств розосередженої генерації. Проблематикою цієї роботи є питання підвищення енергоефективності авіаційних підприємств. Між тим, що не менш важливо, досвід показує, що незважаючи на недовантаження електричних потужностей, збитки від аварійних перерв енергозабезпечення з кожним роком зростають. Враховуючи складність технологічного процесу та специфіку функціонування авіаційних підприємств, актуальною науково-практичною задачею є розробка методу оптимізації режимів роботи енергетичного обладнання цих підприємств при впровадженні в структуру електропостачання розосередженої генерації. Між тим, що не менш важливо, досвід показує, що незважаючи на недовантаження електричних потужностей, збитки від аварійних перерв енергозабезпечення з кожним роком зростають. Кожний параметр загальної оптимізації вибору режимів роботи енергетичного обладнання гірничорудних підприємств має різний ступінь впливу. Водночас з метою достатньо енергоефективного використання таких мініелектростанцій в структурах систем електроживлення необхідно ґрунтовно аналізувати питання, пов’язаних з режимами роботи енергетичного обладнання цих підприємств. Запропонований метод дозволяє оптимізувати роботу енергетичного обладнання авіаційних підприємств при впровадження до структури їх електропостачання розосередженої генерації. Alternatively rіshennyam nutrition Other Square dzherela zhivlennya elektrospozhivachіv mozhut Buti vikoristanі dzherela rozoseredzhenoї generatsії, roztashovanoї on teritorії avіatsіynih pіdpriєmstva, of metoyu elektropostachannya vіdpovіdalnih elektropriymachіv in avarіynih situatsіyah that have іnshih psevdoavarіynih robot mode, of metoyu zmenshennya vitrat for spozhitu elektroenergіyu that pіdvischennya rіvnya nadіynostі elektropostachannya. Vodnochase, analіz rozpodіlu potokіv spozhivannya elektroenergії svіdchit scho great chastka elektrichnoї energії pripadaє sama on lokalnі energetichnі ob'єkti scho obumovlyuє in tsіlomu aktualnіst vivchennya power Especially prognozuvannya elektrospozhivannya of MEREZHI in the Minds of companies that avіatsіynih aktualnostі zastosuvannya at tsomu kombіnovanogo pіdhodu, Especially when vprovadzhennі into the structure of electrical supply of these enterprises of rose-energy generation. The problematics of tsієї work and є nutrition for the promotion of energy efficiency of aviation enterprises. Meanwhile, it’s not less important, I’ll show you that, regardless of the lack of electrical tension, the breakdowns in the event of emergency interruptions in energy security with skin fate are increasing. The complexity of the technological process and the specifics of the functioning of aviation enterprises, an actual scientific and practical task is the development of a method for optimizing the modes of operation of the power supply of these enterprises when introduced into the structure of the electric supply of a rose-energy generator. Meanwhile, it’s not less important, I’ll show you that, regardless of the lack of electrical tension, the breakdowns in the event of emergency interruptions in energy security with skin fate are increasing. The skin parameter of the global optimization of the choice of modes of operation and energy-efficient operation of the gas-mining enterprises may vary in the degree of injection. At the same time, with the method of sufficient energy-efficient use of such mini-electric power stations in the structures of power generation systems, it is necessary to analyze the power supply connected with the modes of robotic energy-saving possession of these enterprises. The proponation method allows optimizing the robot of the power supply of aviation enterprises with the introduction to the structure of their power supply of rose-energy generation. Альтернативным решением вопроса второго независимого источника питания электропотребителей могут быть использованы источники рассредоточенной генерации, расположенной на территории авиационных предприятия, с целью электроснабжения ответственных электроприемников в аварийных ситуациях и других псевдоаварийных режимах работы, с целью уменьшения затрат на потребленную электроэнергию и повышения уровня надежности электроснабжения. В то же время анализ распределения потоков потребления электроэнергии свидетельствует, что большая часть электрической энергии приходится именно на локальные энергетические объекты, что обуславливает в целом актуальность изучения вопроса особенностей прогнозирования электропотребления по сети в условиях авиационных предприятий и актуальности применения при этом комбинированного подхода, особенно при внедрении в структуру электроснабжения этих предприятий рассредоточенной генерации. Проблематикой этой работы является вопрос повышение энергоэффективности авиационных предприятий. Между тем, что не менее важно, опыт показывает, что несмотря на недогрузку электрических мощностей, ущерб от аварийных перерывов каждым годом растет. Учитывая сложность технологического процесса и специфику функционирования авиационных предприятий, актуальной научно-практической задачей является разработка метода оптимизации режимов работы энергетического оборудования этих предприятий при внедрении в структуру электроснабжения рассредоточенной генерации. Между тем, что не менее важно, опыт показывает, что несмотря на недогрузку электрических мощностей, ущерб от аварийных перерывов энергообеспечения с каждым годом возрастает. Каждый параметр общей оптимизации выбора режимов работы энергетического оборудования горнорудных предприятий имеет разную степень воздействия. В то же время с целью достаточно энергоэффективного использования таких миниэлектростанций в структурах систем электропитания необходимо основательно анализировать вопросы, связанных с режимами работы энергетического оборудования этих предприятий. Предлагаемый метод позволяет оптимизировать работу энергетического оборудования авиационных предприятий при внедрении в структуру их электроснабжение рассредоточенной генерации.
Description
Бойко С.М., Вишневський С.Я., Москалик В.М., Подгорних Н.В. Метод оптимізації режимів роботи енергетичного обладнання авіаційних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2021. № 6 (303). С. 26–30. DOI 10.31891/2307-5732-2021-303-6-26-30
Keywords
розосереджена генерація, енергетичне обладнання, електропостачання авіаційних підприємств, оптимізація режимів роботи, рассредоточенная генерация, энергетическое оботрудование, электроснабжение авиационных предприятий, оптимизация режимов работы, электроснабжение авиационных предприятий, energy supply, power supply to aviation enterprises, power supply to aviation enterprises
Citation