Філософія права. Частина 1. Історія філософсько-правових вчень: навч. посіб.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 156 с.

Анотація

Філософія права є однією з найважливіших складових частин філософії, яка вивчає найбільш загальні закономірності права, його місце і роль у світовій культурі. Вона пройшла значний історичний шлях свого розвитку, перш ніж набути сучасних форм. Суттєво змінювалися як її предмет, так і методи. У запропонованому посібнику розглядаються проблеми виникнення і основні етапи розвитку філософсько-правових теорій та ідей в історії західноєвропейської і вітчизняної філософської думки, а також теоретичні питання філософії права. Для студентів та курсантів вищих юридичних закладів освіти, а також для тих, хто цікавиться проблемами історії філософії права і бажає поглибити свої знання з цієї дисципліни.

Опис

Шаповал, В. М. Філософія права. Частина I. Історія філософсько-правових вчень [: навч. вид.: лекції з історії філософії права] / В. М. Шаповал. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 156 с.

Ключові слова

Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, Філософія права. Philosophy of law. Философия права, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Історія. History. История, Античність, Античность, Antiquity era, Західна Європа, Середньовіччя, Средневековье, Восточная Европа, Україна. Ukraine. Украина, Россия, Росія, українська філософія, Стародавня Греція, натурфілософи, софісти, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека, римські юристи, епоха Відродження, епоха Просвітництва, неогегельянство, неопозитивізм

Бібліографічний опис