Самоврядні підвалини української державності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2018. – Вип. 25. – С. 65-68.

Анотація

У статті досліджено етапи розвитку місцевого самоврядування на українських землях та його вплив на державотворчі процеси. Стверджується, що у кожен з періодів місцеве самоврядування характеризується певними рисами, які змінюються з часом і відображають ставлення держави до нього. На сучасному етапі місцеве самоврядування в Україні є однією з підвалин конституційного ладу, найпріоритетнішим напрямком розвитку її державної політики, способом децентралізації державних функцій. В статье исследованы этапы развития местного самоуправления на украинских землях и его влияние на процессы государственного строительства. Утверждается, что в каждый из периодов местное самоуправление характеризуется определенными чертами, которые меняются со временем и отражают отношение государства к нему. На современном этапе местное самоуправление в Украине является одной из основ конституционного строя, приоритетным направлением развития ее государственной политики, способом децентрализации государственных функций. In the article explored development stages of local self-government on Ukrainian lands and its influence on the processes of state construction. It is argued that in each of the periods, local self-government is characterized by certain traits that change with time and reflect the relation of the state towards it. At the present stage, local self-governance in Ukraine is one of the foundations of the constitutional system, a priority direction for the development of its state policy, and a way of decentralizing state functions.

Опис

Гудзь, Т. І. Самоврядні підвалини української державності / Т. І. Гудзь // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2018. – Вип. 25. – С. 65-68.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державність, місцеве самоврядування, самоврядні інститути, самоврядні форми, децентралізація, государственность, местное самоуправление, самоуправляемые институты, самоуправляемые формы, децентрализация, statehood, local self-government, self-managed institutes, self-managing forms, decentralization

Бібліографічний опис