Стрес-менеджмент як визначальне професійно значуще уміння майбутнього працівника поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 25-27

Анотація

Розглянуто стрес-менеджмент як професійно значуще уміння працівника поліції. Розкрито деякі методи формування стрес-менеджменту як гнучкого уміння (soft skills) працівника поліції.
Stress management is considered as a professionally significant skill of a police officer. Some methods of forming stress management as a soft skill of a police officer have been revealed.
Рассмотрены стресс-менеджмент как профессионально значимое умение работника полиции. Раскрыты некоторые методы формирования стресс-менеджмента как гибкого умения (soft skills) работника полиции.

Опис

Тюріна, В. О. Стрес-менеджмент як визначальне професійно значуще уміння майбутнього працівника поліції / Валентина Олександрівна Тюріна // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 25-27.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, стрес, стресостійкість, стрес-менеджмент, організаційна поведінка, поліцейський, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, гнучкі уміння, soft skills, stress, stress resistance, stress management, organizational behavior, стресс, стрессоустойчивость, стресс-менеджмент, организационное поведение

Бібліографічний опис