Актуальні питання розслідування кіберзлочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2013. – 272 с.

Анотація

У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо проблем правового, організаційного та кадрового забезпечення протидії кіберзлочинності, кримінально-процесуальних та кріміналістичних проблем розслідування кіберзлочинів в Україні та використання інформаційних технологій і технічних засобів під час їх розслідування.
The points of view of scholars and practitioners on the problems of legal, organizational and staffing guaranteeing in combating cybercrime, criminal and procedural, forensic problems of investigating cybercrimes in Ukraine and use of information technologies and technical means during their investigation are highlighted in the book.
В сборнике освещены взгляды ученых и практиков по проблемам правового, организационного и кадрового обеспечения противодействия киберпреступности, уголовно-процессуальных и криминалистичних проблем расследования киберпреступлений в Украине и использования информационных технологий и технических средств во время их расследования.

Опис

Актуальні питання розслідування кіберзлочинів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 272 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, кіберзлочинність, кіберзлочини, Інтернет, комп’ютерні мережі, комп’ютерні злочини, cybercrimes, computer crimes, компьютерные преступления, киберпреступность, киберпреступление, cybercrime combating

Бібліографічний опис

Актуальні питання розслідування кіберзлочинів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013

Зібрання