Місце транспортно-логістичної інфраструктури в соціально-економічній системі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 2. – С. 431 – 434.

Анотація

В статті висвітлюється місце транспортно-логістичної інфраструктури в соціально-економічній системі України. Транспортно-логістична інфраструктура – це сукупність об’єктів і суб’єктів транспортної та логістичної інфраструктури, включаючи матеріальні, фінансові та інформаційні потоки, що виконує функції транспортування, зберігання, розподілу товарів, а також інформаційного та правового супроводу товарних потоків. Розкриваються складові та елементи транспортно-логістичної інфраструктури. Наведено стан транспортно-логістичної інфраструктури України за субіндексами Logistics Performance Index (LPI) у 2012–2018 рр. В статье освещается место транспортно-логистической инфраструктуры в социально-экономической системе Украины. Транспортно-логистическая инфраструктура – ​​это совокупность объектов и субъектов транспортной и логистической инфраструктуры, включая материальные, финансовые и информационные потоки, выполняющие функции транспортировки, хранения, распределения товаров, а также информационного и правового сопровождения товарных потоков Раскрываются составляющие и элементы транспортно-логистической инфраструктуры. Приведено состояние транспортно-логистической инфраструктуры Украины по субиндексам Logistics Performance Index (LPI) в 2012-2018 гг. The article highlights the place of transport and logistics infrastructure in the socio-economic system of Ukraine. Transport and logistics infrastructure is a set of objects and subjects of transport and logistics infrastructure, including material, financial and information flows, which performs the functions of transportation, storage, distribution of goods, as well as information and legal support commodity flows. Components and elements of transport and logistics infrastructure are revealed. The state of transport and logistics infrastructure of Ukraine according to the sub-indices of the Logistics Performance Index (LPI) in 2012-2018 is given.

Опис

Харченко М.В. Місце транспортно-логістичної інфраструктури в соціально-економічній системі України / М.В. Харченко // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 2. – С. 431 – 434.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, логістика, транспортно-логістична інфраструктура, логістична інфраструктура, транспортно-логістичні системи, логистика, logistics, транспортно-логистическая инфраструктура, логистическая инфраструктура, транспортно-логистические системы, transport and logistics infrastructure, logistics infrastructure, transport and logistics systems

Бібліографічний опис