Структура моделі стратегічного розвитку суб’єкта господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 487-488.

Анотація

Зазначені структурні елементи моделі стратегічного розвитку суб’єкта господарювання дозволяють досягти балансу між цілями різних рівнів у системі цілепокладання та запланованими результатами й факторами їх досягнення, спрямовані на виконання єдиної стратегії. Зазначені методичні принципи дозволять створити цілісну модель стратегії та сформувати корпоративне уявлення щодо перспективного розвитку. Указанные структурные элементы модели стратегического развития предприятия позволяют достичь баланса между целями разных уровней в системе целеполагания и запланированными результатами и факторами их достижения, направленные на выполнение единой стратегии. Указанные методические принципы позволят создать целостную модель стратегии и сформировать корпоративное представление о перспективном развитии. These structural elements of the enterprise strategic development model make it possible to achieve a balance between the goals of different levels in the goal-setting system and the planned results and factors for their achievement, aimed at implementing a single strategy. These methodological principles will allow creating a holistic model of the strategy and form a corporate idea of the future development.

Опис

Ткаченко С. О. Структура моделі стратегічного розвитку суб’єкта господарювання / С. О. Ткаченко // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 487-488.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, стратегічне планування, стратегическое планирование, strategic planning, суб’єкт господарювання, субъект хозяйствования, business entity, модель стратегічного розвитку, модель стратегического развития, strategic development model, функціонування системи стратегічного управління, функционирование системы стратегического управления, functioning of the strategic management system, система стратегічного управління, система стратегического управления, strategic management system, процес стратегічного управління, процесс стратегического управления, strategic management process

Бібліографічний опис