Інформаційні системи та технології в економіці : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків
Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. - 448 с.

Анотація

Розглянуто інформаційні системи та технології автоматизації економічної діяльності організацій України на основі програмних продуктів компаній Галактика, 1С, Парус, Інтелект-Сервіс, а також подано матеріали щодо організації: електронної комерції, взаємодії влади з суспільством та його основними структурами, інфраструктур обміну конфіденційної інформацією та документообігу в Україні. Проведено комплекс моделей і методів управління господарської діяльністю організації на основі взаємозалежних крізних прикладах, що дозволяє розглядати функціонування організацій не з погляду реалізації окремих функцій, а з позицій виконання цілісних бізнес-процесів. Посібник має на меті навчити користувача приймати раціональні рішення щодо способів і методів відображення господарських операцій, управлінських рішень у комп'ютерних системах управління організаціями. Це базовий курс із вивчення інформаційних систем і технологій, що застосовуються в економіці. Для студентів і слухачів навчальних закладів, які вже мають базову економічну підготовку.

Рассмотрены информационные системы и технологии автоматизации экономической деятельности организаций Украины на основе программных продуктов компаний Галактика, 1С, Парус, Интеллект-Сервис, а также представлены материалы по организации: электронной коммерции, взаимодействия власти с обществом и его основными структурами, инфраструктуре обмена конфиденциальной информацией и документооборота в Украине.

Опис

Клімушин, П. С. Інформаційні системи та технології в економіці : навчальний посібник / П. С. Клімушин, О. В. Орлов, А. О. Серенок; Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. управління. - Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. - 448 с.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційна система, Парус-Підприємство, , Галактика, Інтелект-Сервіс, електронний документообіг, автоматизація, управління персоналом, управління підприємством, виробничі ресурси, господарський облік, бухгалтерський облік, Бест-про, електронний цифровий підпис, електронна комерція, системи управління контентом, управління контентом, електронне урядування, информационная система, Парус-Предприятие, Интеллект-Сервис, электронный документооборот, автоматизация, управление персоналом, управления предприятием, производственные ресурсы, хозяйственный учет, бухгалтерский учет, электронная цифровая подпись, электронная коммерция, системы управления контентом, управление контентом, электронное управление, electronic document circulation, automation, management, production resources, business accounting, accounting, electronic digital signature, e-commerce, content management system, content management system, e-government

Бібліографічний опис