Право на ділову репутацію ОВС як особисте немайнове право

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 256-264

Анотація

Подано правову характеристику ділової репутації органів внутрішніх справ. Розглянуто поняття ділової репутації органів внутрішніх справ, ознаки особистих немайнових прав. Проаналізовано ознаки цього виду ділової репутації як особистого немайнового права та у порівнянні з правом юридичних осіб публічного і приватного права. Legal characteristic to business reputation of internal affairs agencies is given. The notion of legal reputation of internal affairs agencies, features of private non-property rights are considered. Features of this business reputation’s species as a private non-property right and comparing to the right of legal persons of public and private law are analyzed. Дана правовая характеристика деловой репутации органов внутренних дел. Рассмотрено понятие деловой репутации органов внутренних дел, признаки личных неимущественных прав. Проанализированы признаки этого вида деловой репутации как личного неимущественного права и в сравнении с правом юридических лиц публичного и частного права.

Опис

Нор, Ж. В. Право на ділову репутацію ОВС як особисте немайнове право / Ж. В. Нор // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 256-264.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, особисті немайнові права, личные неимущественные права, personal non-property rights, правова характеристика, правовая характеристика, legal characteristic, ділова репутація, деловая репутация, business reputation

Бібліографічний опис