Щодо конкуренції між термінами "кримінально-правова політика" та "політика протидії злочинності"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум Права. – 2022. – № 2 (73). – С. 22-28

Анотація

Постановка проблеми. Вироблені вітчизняними науковцями поняття "уголовна політика", "кримінальна політика", "антикримінальна політика", "кримінально-правова політика", "політика боротьби зі злочинністю", "політика протидії злочинності" та інші конкурують за місце у кримінально-правовій терміносистемі. Ця обставина є контрпродуктивною для наукових досліджень і дезорієнтуючою для навчання. Метою публікації є з'ясування особливостей змісту понять, які конкурують, та встановлення шляхів вирішення вказаної проблеми. Для цього були поставлені завдання – з'ясувати зміст і характеристики авторських визначень вищевказаного типу; перевірити їх відповідність ознакам терміну (члена термінологічного апарату) та можливість і доцільність пропозиції нового варіанту, який би зменшував ступінь суперечливості у кримінально-правовому дискурсі. Особливостями методики дослідження є визнання обов'язковими критеріями "фальсифікованості", "перевіряльності", "продуктивності", "логічності". Основним методом дослідження виступив формально-догматичний метод, у рамках якого використовуються дедуктивні, індуктивні та традуктивні судження. Формально-догматичний метод застосовувався для з'ясування змісту теоретичних конструктів шляхом їх аналіза, порівняння та встановлення відповідності правилам віднесення до понять і термінів. Також здійснено рецепцію чотирьохчленної класифікації, запропоновану В.І. Борисовим та П.Л. Фрісом, яка була використана при аналізі відповідних понять. Крім того, були застосовані інтернет-пошук, мислений експеримент, елементи системного методу. До результатів дослідження входять: констатація невідповідності аналізованих авторських визначень вимогам до членів термінологічних апаратів (терміносистем); обґрунтовується теза про доцільність формування проміжного (не остаточного) терміну, який позначав би явище, що виступає загальним відносно "кримінально-правової політики" та "політики протидії злочинності", які виступають поняттями з перехресними обсягами. Висновки. Пропонується в якості такого терміну поняття "кримінально-правова політика протидії злочинності", в якому "політика" розуміється як стратегічний рівень управління суспільством, "кримінально-правова" вказує на засоби реалізації, а "протидії злочинності" вказує на характер і цілі.
Problem statement. The theoretical concepts of "criminal policy", "anti-criminal policy", "crime's counteraction policy", "policy to prevent crime" and others developed by domestic scientists compete for a place in the criminal legal terminology system. This circumstance is counterproductive for scientific research and disorienting to education. The purpose of this publication is to clarify the peculiarities in the content of competing concepts and to establish ways of solving the specified problem. To do this, the tasks were set – to find out the content and characteristics of the author's definitions of the above type; check whether they correspond to the features of the term (member of the terminological apparatus); check whether there is a possibility and expediency of proposing a new option that would reduce the degree of contradiction in the criminal legal discourse. Peculiarities in the research methodology are recognized as mandatory criteria of "falsifiability", "verifiability", "productivity", and "logic". The main research method was the formal-dogmatic method, in which deductive, inductive and traductive judgments are used. The formal-dogmatic method was used to clarify the content of theoretical constructs by analyzing them, comparing them, and establishing compliance with the rules of attribution to concepts and terms. In addition, in an internet search thought experiment, elements of the system method were applied. The results of the conducted research include: ascertaining the non-compliance of the analyzed author's definitions with the requirements for members of terminological apparatuses (terminological systems); the thesis about the expediency of forming an intermediate (non-final) term that would denote a phenomenon that is general to "criminal legal policy" and "crime prevention policy", which are concepts with overlapping scopes, is substantiated. Conclusions. The concept of "criminal legal policy of counteraction criminality" is proposed as such a term, in which "policy" is understood as a strategic level of society management, "criminal law" indicates the ways of implementation, and "crimes counteraction" indicates the nature and goals.
Выработанные отечественными учеными понятия "уголовная политика", "криминальная политика", "антикриминальная политика", "уголовно-правовая политика", "политика борьбы с преступностью", "политика противодействия преступности" и другие конкурируют за место в уголовно-правовой терминосистеме.

Опис

Лантінов, Я. О. Щодо конкуренції між термінами "кримінально-правова політика" та "політика протидії злочинності" / Я. О. Лантінов // Форум Права. – 2022. – № 2 (73). – С. 22-28. – DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.6471061.
Лантінов, Я. О. (2022). Щодо конкуренції між термінами "кримінально-правова політика" та "політика протидії злочинності". Форум Права, 73(2), 22–28. http://doi.org/10.5281/zenodo.6471061
Lantinov, Y. A. (2022). Shchodo konkurentsiyi mizh terminamy "kryminalʹnopravova polityka" ta "polityka protydiyi zlochynnosti" [About Competition Between the Terms "Criminal-Legal Policy" and "Crime Counteraction Policy"]. Forum Prava, 73(2), 22–28. http://doi.org/10.5281/zenodo.6471061

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, термінологічний апарат, кримінальна політика, кримінально-правова політика, політика протидії злочинності, terminological apparatus, criminal policy, criminal law policy, crime prevention policy, crimes counteraction, терминологический аппарат, уголовная политика, уголовно-правовая политика, политика противодействия преступности

Бібліографічний опис