Використання системи дистанційного навчання Moodle для професійної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації сил охорони правопорядку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Нац. академія Нац. гвардії України. – Харків, 2018. – С. 97-98.

Анотація

У статті наголошується, що використання системи дистанційного навчання Moodle є вельми дієвим механізмом, який дозволяє підвищити ефективність роботи педагога (керівника), забезпечити регулярний контроль рівня засвоєння знань осіб проходять навчання і підвищення кваліфікації, а також вирішити ряд завдань, що сприяють підвищенню якості та доступності професійного освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації сил охорони правопорядку України. The article notes that the use of the Moodle distance learning system is a very effective mechanism that allows to increase the efficiency of the teacher (manager) work, to provide regular monitoring of the level of mastering the knowledge of persons undergoing training and further training, as well as to solve a number of tasks that promote the quality and accessibility of the professional education, retraining and advanced training of law enforcement forces of Ukraine. В статье отмечается, что использование системы дистанционного обучения Moodle является весьма действенным механизмом, который позволяет повысить эффективность работы педагога (руководителя), обеспечить регулярный контроль уровня усвоения знаний лиц проходящих обучение и повышение квалификации, а также решить ряд задач, способствующих повышению качества и доступности профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации сил охраны правопорядка Украины.

Опис

Коршенко В. А. Використання системи дистанційного навчання Moodle для професійної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації сил охорони правопорядку України / В. А. Коршенко // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 березня 2018 р.). – Нац. академія Нац. гвардії України. – Харків, 2018. – С. 97-98.

Ключові слова

дистанційне навчання, сили охорони правопорядку, law enforcement forces, distance education, дистанционное обучение, силы охраны правопорядка

Бібліографічний опис