Поліграф як засіб криміналістичної техніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 157-160

Анотація

Відмічено, що криміналістична техніка - це сукупність спеціальних засобів і методів , що використовуються для виявлення, фіксації, дослідження, оцінки й використання доказів при розслідуванні злочинів. Криміналістична техніка має свою систему і розподіляється на розділи. Один із розділів - це нетрадиційні засоби і спеціальні знання. До нього відноситься і поліграф. Отмечено, что криминалистическая техника - это совокупность специальных средств и методов, используемых для выявления, фиксации, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании преступлений. Криминалистическая техника имеет свою систему и распределяется на разделы. Один из разделов - это нетрадиционные средства и специальные знания. К нему относится и полиграф. It is noted that the forensic technique is a combination of special tools and methods used to identify, record, research, evaluate and use evidence in the investigation of crimes. The forensic technique has its own system and is divided into sections. One of the sections is non-traditional means and special knowledge. The polygraph belongs to it.

Опис

Єфремов, О. О. Поліграф як засіб криміналістичної техніки / О. О. Єфремов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 157-160

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична техніка, криминалистическая техника, forensic technology, поліграф, полиграф, polygraph, застосування поліграфу, применение полиграфа, polygraph application

Бібліографічний опис