Формування особистості працівника поліції в умовах трансформаційного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.).- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 40-42

Анотація

У тезах доповіді зазначено, що особистість і суспільство являють собою дві системи, пов’язані низкою жорстких взаємних впливів. Підкреслено, що формування особистості правоохоронця в умовах соціальних трансформацій має відбуватися на основі їх ґрунтовного осмислення і врахування всіх умов і чинників.
The report's thesis states that the individual and society are two systems linked by a series of rigid interactions. It is emphasized that the formation of the personality of the militiaman in the conditions of social transformations should take place on the basis of their thorough comprehension and taking into account all conditions and factors.
В тезисах доклада указано, что личность и общество представляют собой две системы, связанные рядом жестких взаимных влияний. Подчеркнуто, что формирование личности полицейского в условиях социальных трансформаций должно происходить на основе их тщательного осмысления и учета всех условий и факторов.

Опис

Швець, Д. В. Формування особистості працівника поліції в умовах трансформаційного суспільства / Дмитро Володимирович Швець // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / [редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 40-42.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, police officer, поліцейський, полицейский, трансформаційне суспільство, transformational society, трансформационное общество, формування особистості, формирование личности, personality formation

Бібліографічний опис