Особливості психологічної готовності до змін та особистісних рис у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

International independent scientific journal. - 2020. - Vol. 2, № 17. - P. 48-52

Анотація

У роботі представлено результати дослідження особистісних рис працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до змін. Зазначено актуальність вивчення цієї проблеми в контексті професійної діяльності працівників кримінально-виконавчої служби на сучасному етапі її реформування. Емпірично доведено, що досліджувані з різним рівнем психологічної готовності до змін демонструють відмінності як у показниках особистісних рис, так і у структурі взаємозв'язків між компонентами психологічної готовності до змін та особистісними рисами. Отримані результати можуть бути використані у підготовці та перепідготовці персоналу кримінально-виконавчої служби.
The work focuses on the study of psychological readiness for change and personal traits among employees of the State Criminal Executive Service of Ukraine. It is shown that in the conditions of reforming, readiness for changes is a psychological condition for successful professional activity and personal self-realization of the staff of the criminal executive service. It is proved that the groups of employees of the Criminal-Executive Service with different levels of psychological readiness for change show differences in the structure of interrelationships between the components of psychological readiness for change and personal traits. In both groups, the growth of personality traits is accompanied by a facilitation of psychological readiness for change. The results obtained in the study can be used to develop programs for psychological support of the professional activities of the staff of the Criminal-Executive Service at the stage of its reformation.
Представлены результаты исследования личностных черт работников уголовно-исполнительной службы с разным уровнем психологической готовности к изменениям. Указана актуальность изучения этой проблемы в контексте профессиональной деятельности работников уголовно-исполнительной службы на современном этапе ее реформирования. Эмпирически доказано, что исследуемые с разным уровнем психологической готовности к изменениям демонстрируют различия как в показателях личностных черт, так и в структуре взаимосвязей между компонентами психологической готовности к изменениям и личностными чертами. Полученные результаты могут использоваться в подготовке и переподготовке персонала уголовно-исполнительной службы.

Опис

Ключові слова

особистісні риси, працівники кримінально-виконавчої служби, професійна діяльність, психологічна готовність, психологічна готовність до змін, personality’s traits, employees of the Criminal-Executive Service, professional activity, psychological readiness, psychological readiness for change, личностные черты, работники уголовно-исполнительной службы, профессиональная деятельность, психологическая готовность, психологическая готовность к изменениям

Бібліографічний опис

Мітрошкіна, О. Особливості психологічної готовності до змін та особистісних рис у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України / Мітрошкіна О. // International independent scientific journal. - 2020. - Vol. 2, № 17. - P. 48-52.