Правові засоби забезпечення зменшення негативного впливу відпрацьованих газів автомобіля на людину та довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 255-262

Анотація

Визначено основні правові засоби, за допомогою яких можна домогтися підвищення рівня захищеності людини і довкілля від небезпечного впливу шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах двигуна автомобіля, та вироблені відповідні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України. Определены основные правовые средства, с помощью которых можно добиться повышения уровня защищенности человека и окружающей среды от опасного воздействия вредных веществ, содержащихся в отработанных газах двигателя автомобиля, и выработаны соответствующие рекомендации по совершенствованию действующего законодательства Украины. The main legal means have been identified by which it is possible to increase the level of human and environmental protection from the harmful effects of harmful substances contained in the exhaust gases of a car engine, and relevant recommendations have been developed to improve the current legislation of Ukraine.

Опис

Бригадир, І. В. Правові засоби забезпечення зменшення негативного впливу відпрацьованих газів автомобіля на людину та довкілля / І. В. Бригадир // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 255-262

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, довкілля, окружающая среда, Environment, охорона навколишнього природного середовища, охрана окружающей среды, environmental protection, навколишнє природне середовище, екологічна безпека, экологическая безопасность, environmental Safety, автомобільний транспорт, автомобильный транспорт, automobile transport, загроза екологічній безпеці, угроза экологической безопасности, threat to environmental safety, попередження негативного впливу на довкілля, предупреждение негативного воздействия на окружающую среду, prevention of negative environmental impact, шкідливі викиди, вредные выбросы, harmful emissions

Бібліографічний опис