Професійно орієнтована іншомовна комунікація правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальные научные исследования в современном мире: сб. науч. тр. ХІV Междунар. науч. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17). Ч. 1. – С. 76-79

Анотація

У статті розглядається питання іншомовного фахового спілкування працівників поліції. Визначаються основні аспекти формування іншомовної комунікативної компетенції. Аналізуються засоби опанування навичками професійно-орієнтованої комунікації.
The article deals with the problem of foreign professional communication of police officers. The main aspects of foreign communicative competence development are defined. Some approaches to acquiring skills of professionally oriented communication are analyzed.
В статье рассматриваются вопросы иноязычного профессионального общения сотрудников полиции. Определяются основные аспекты формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Анализируются средства овладения навыками профессионально-ориентированной коммуникации.

Опис

Іванова, І. Л. Професійно орієнтована іншомовна комунікація правоохоронців / Іванова Інна Леонідівна, Коршенко Анатолій Євгенович // Актуальные научные исследования в современном мире: сб. науч. тр. ХІV Междунар. науч. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17). Ч. 1. – С. 76-79.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, teaching foreign languages, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement, професійно орієнтована комунікація, правоохоронці, іншомовна комунікативна компетенція, фонетичний аспект, знання граматики, термінологічна лексика, профессионально ориентированная коммуникация, правоохранители, иноязычная коммуникативная компетенция, фонетический аспект, знания грамматики, терминологическая лексика, professionally oriented communication, law enforcement officers, foreign communicative competence, skills, phonetic aspect, grammar knowledge, terminological vocabulary

Бібліографічний опис