Економічна безпека України: виклики та загрози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 16-18

Анотація

Досліджено складну економічну та політичну ситуацію в країні. Зазначено, що для забезпечення економічної безпеки держави конче потрібно враховувати наявні загрози та визначити правові засоби їх подолання.
The complex economic and political situation in the country is studied. It is noted that in order to ensure the economic security of the state, it is absolutely necessary to take into account the existing threats and determine the legal means to overcome them.
Исследована сложная экономическая и политическая ситуацияв стране. Отмечено, что для обеспечения экономической безопасности государства крайне необходимо учитывать имеющиеся угрозы и определить правовые средства их преодоления.

Опис

Бандурка, О. М. Економічна безпека України: виклики та загрози / Олександр Маркович Бандурка // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 16-18.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічна безпека, экономическая безопасность, economic security, внутрішні загрози, внутренние угрозы, internal threats, зовнішні загрози, внешние угрозы, external threats

Бібліографічний опис