Правові гарантії діяльності комітетів Верховної Ради України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 57, т. 1. – С. 40-43

Анотація

Проаналізовано конституційно-правове регулювання гарантій діяльності комітетів Верховної Ради України. Визначено, що чинне законодавство здебільшого лише побічно та фрагментарно закріплює окремі правові гарантії діяльності парламентських комітетів, не враховуючи поточні виклики в їх роботі та вже напрацьований досвід функціонування. Охарактеризовано правові гарантії діяльності парламентських комітетів як визначені законодавством засоби та умови, що забезпечують належну організацію та діяльність комітетів Верховної Ради України, реалізацію та охорону прав і обов’язків суб’єктів у сфері функціонування парламентських комітетів. Встановлено сутність та значення таких основних гарантій діяльності комітетів Верховної Ради України, як конституційне врегулювання засад їх функціонування, наявність профільного закону, відповідальність комітетів перед парламентом, формування їх персонального складу на основі пропорційного представництва фракцій і груп, складний механізм ліквідації, відкритий характер засідань парламентських комітетів, зобов’язання відповідних органів і осіб сприяти їхній діяльності, право проводити слухання, утворювати робочі групи та підкомітети, рівні права та обов’язки членів комітетів, забезпечення діяльності апарату парламенту та інші. Обґрунтовано, що дієвість таких гарантій залежить від розгорнутого, чіткого та однозначного врегулювання як самих гарантій, так і статусу комітетів Верховної Ради України загалом. Правові гарантії їх діяльності, що переважно мають матеріальний характер, потребують належного забезпечення відповідними процедурами, які детально визначатимуть порядок їх практичної реалізації. Процесуальні гарантії діяльності комітетів Верховної Ради України мають включати й законодавчо визначений порядок здійснення повноважень та інших елементів статусу парламентських комітетів.
The analysis of the constitutional-legal regulation of guarantees of the activities of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine is made. It has been determined that the current legislation, for the most part, only indirectly and fragmentarily enshrines certain legal guarantees of the activities of the parliamentary committees, without taking into account the current challenges in its work and the experience gained. Legal guarantees of the activity of parliamentary committees are described as the means and conditions stipulated by the legislation, which ensure the proper organization and activity of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, the realization and protection of the rights and duties of subjects in the sphere of functioning of the parliamentary committees. It was established the essence and signifcance of such basic guarantees of the activity of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine as constitutional regulation of the principles of its functioning, existence of profle law, liability of committees to the parliament, formation of its personal composition on the basis of proportional representation of factions and groups, complex mechanism of liquidation, open nature of meetings of parliamentary committees, the obligation of the relevant bodies and persons to promote its activities, the right to hold hearings, to form working groups and subcommittees, equal rights and responsibilities of members of committees, provision of activity by apparatus of the parliament and others. It is substantiated that the effectiveness of such guarantees depends on the detailed, clear and unambiguous settlement of both the guarantees themselves and the status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine as a whole. The legal guarantees of its activities, which are predominantly of a material nature, require the proper provision of appropriate procedures, which will detail the procedure for its practical implementation. Procedural guarantees of the activity of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine should also include the legally determined procedure for exercising powers and other elements of the status of parliamentary committees.
Проанализировано конституционно-правовое регулирование гарантий деятельности комитетов Верховной Рады Украины. Определено, что действующее законодательство в основном лишь косвенно и фрагментарно закрепляет отдельные правовые гарантии деятельности парламентских комитетов, не учитывая текущие вызовы в их работе и уже наработанный опыт функционирования.

Опис

Зозуля О. І. Правові гарантії діяльності комітетів Верховної Ради України / Зозуля О. І. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2019. – Вип. 57, т. 1. – С. 40-43.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, комитеты Верховной Рады Украины, комітети Верховної Ради України, парламент, committees of Verkhovna Rada of Ukraine, Верховна Рада України, Верховная Рада Украины, legal guarantees, правові гарантії, правовые гарантии

Бібліографічний опис