Особливості тривожності працівників правоохоронних органів в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 204-206

Анотація

Розглянуто питання тривожності в професійній діяльності поліцейських. Підкреслено про негативний вплив підвищеної тривожності на виконання професійних обов’язків поліцейських. Наведено результати емпіричного дослідження ситуативної та особистісної тривожності працівників правоохоронних органів, а саме чоловіків і жінок.
The issue of anxiety in the professional activity of police officers is considered. The negative impact of increased anxiety on the performance of professional duties is emphasized police officers The results of an empirical study of situational and personal anxiety of law enforcement officers, namely men and women, are given.
Рассмотрены вопросы тревожности в профессиональной деятельности полицейских. Подчеркнуто о негативном влиянии повышенной тревожности на исполнение профессиональных обязанностей полицейских. Представлены результаты эмпирического исследования ситуативной и личностной тревожности работников правоохранительных органов, а именно мужчин и женщин.

Опис

Ключові слова

поліцейські, ситуативна тривожність, особистісна тривожність, тривога, чоловіки, жінки, police officers, situational anxiety, personal anxiety, anxiety, men, women, полицейские, ситуативная тревожность, личностная тревожность, тревога, мужчины, женщины

Бібліографічний опис

Шиліна, А. А. Особливості тривожності працівників правоохоронних органів в умовах воєнного стану / Алла Андріївна Шиліна, Наталія Володимирівна Греса // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 204-206.