Визначення поняття «ринок праці» у сучасній науці трудового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 332-336

Анотація

Розглянуто досвід функціонування поняття «ринок праці» в країнах з розвиненою ринковою економікою, що показує здатність в значній мірі підвищити ефективність використання трудового потенціалу, а також сприяти прояву та реалізації інтересів особистості в сфері праці і занять. Рассмотрен опыт функционирования понятия «рынок труда» в странах с развитой рыночной экономикой, что показывает способность в значительной степени повысить эффективность использования трудового потенциала, а также способствовать проявлению и реализации интересов личности в сфере труда и занятий. The experience of the functioning of the concept of “labor market” in countries with developed market economies is examined, which shows the ability to significantly increase the efficiency of the use of labor potential, as well as contribute to the manifestation and realization of the interests of the individual in the field of work and employment.

Опис

Безусий, В. В. Визначення поняття «ринок праці» у сучасній науці трудового права / В. В. Безусий // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 332-336

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, ринок праці, рынок труда, labor market, використання трудового потенціалу, использование трудового потенциала, use of labor potential

Бібліографічний опис