Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 6. - С. 173–176

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти правового захисту прав дитини у сфері освіти. Актуалізується перспективність впровадження інституту освітнього омбудсмена; досліджується його правовий статус. Наголошується на тому, що створення такої інституції сприятиме подальшому розвитку громадянського суспільства, його правосвідомості та підвищенню якості надання освітніх послуг у державі.
Some aspects of legal protection of the child’s rights in the sphere of education are studied in the article. The perspective of the introduction of the institution of the educational ombudsman is being considered; its legal status is examined. It’s emphasized that the establishment of such an institution will contribute to the further development of civil society, its legal awareness and the escalation of the provision of educational services quality in the state.
В статье рассмотрены отдельные аспекты правовой защиты прав ребенка в сфере образования. Актуализируется перспективность внедрения института образовательного омбудсмена; исследуется его правовой статус. Подчеркивается, что создание такого института будет способствовать дальнейшему развитию гражданского общества, его правосознания и повышению качества предоставления образовательных услуг в государстве.

Опис

Коломоєць, Н. Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини / Наталія Коломоєць // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 6. - С. 173–176.

Ключові слова

механізм захисту прав, права ребенка, child's rights, права дитини, освітній омбудсмен, адміністративно-правовий захист,, правовий статус, образовательный омбудсмен, механизм защиты прав, административно-правовая защита, правовой статус, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, educational ombudsman, mechanism of protection, administrative and legal protection, legal status

Бібліографічний опис