Елементи юридичного статусу органів конституційної юстиції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 232-240

Анотація

Статтю присвячено встановленню особливостей юридичного статусу органів конституційної юстиції та визначенню його елементів. Досліджено конституційно-правовий статус як юридичну категорію. Визначено складові юридичного статусу органу конституційної юстиції, що дозволяють виявити всі сторони функціонування цієї владної інституції. Особливу увагу приділено юрисдикції як особливому різновиду компетенції органів конституційної юстиції та провідному елементу їх правового статусу.
The article is devoted to establishment of the peculiarities of the legal status of constitutional justice organs and to definition of its elements. Constitutional-legal status as a legal category is investigational. The components of the legal status of constitutional justice organ, allowing educing all aspects of the functioning of this imperious body, are certain. The special attention is paid to the jurisdiction as special variety of constitutional justice organs competence and the leading element of their legal status.
Статья посвящена установлению особенностей юридического статуса органов конституционной юстиции и определению его элементов. Исследован конституционно-правовой статус как юридическая категория. Определены составляющие юридического статуса органа конституционной юстиции, позволяющие выявить все стороны функционирования данной властной институции. Особенное внимание уделено юрисдикции как особой разновидности компетенции органов конституционной юстиции и ведущему элементу их правового статуса.

Опис

Пілюк, С. В. Елементи юридичного статусу органів конституційної юстиції / С. В. Пілюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 232-240.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, конституційна юстиція, конституционная юстиция, constitutional justice, конституційно-правовий статус, конституционно-правовой статус, constitutional and legal status, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис