The investment environment management system in the framework of legal support as a factor of national safety

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Journal of Security and SustainabilityIssues. – 2020. – № 10 (1) – Р. 149-162

Анотація

Проведене дослідження дозволило не тільки провести аналіз асиметричного розвитку світової інвестиційного середовища, а й сформувати компоненти формування інвестиційного середовища країни, розділити країни на кластери за рівнем їх розвитку, відзначити факторне навантаження та запропонувати авторський рейтинг привабливості інвестиційного середовища.
The held study made it possible not only to carry out an analysis of asymmetric development of the world investment environment but also form the components of establishing an investment environment of the country, divide the countries into clusters upon the level of its development, mark factor loading, and offer the authorial ranking of the investment environment attractiveness.
Проведенное исследование позволило не только провести анализ асимметричного развития мировой инвестиционной среды, но и сформировать компоненты формирования инвестиционной среды страны, разделить страны на кластеры по уровню их развития, отметить факторную загрузку и составить авторский рейтинг привлекательности инвестиционной среды.

Опис

The investment environment management system in the framework of legal support as a factor of national safety / Iryna Panova, Olha Andriiko, Liudmila Kysil , Tetyana Kurylo , Yuliya Uralova // Journal of Security and SustainabilityIssues. – 2020. – № 10 (1) – Р. 149-162. –DOI: https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(11)

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, інвестиційне середовище, національна безпека, національна економіка, рейтинги, правозастосування, investment environment, national security, national economy, ranking, legal enforcement, инвестиционная среда

Бібліографічний опис