Насильницька злочинність неповнолітніх: окремі наукометричні аспекти узагальнень та протидії / попередження: науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Сьогодні написано безліч наукових праць присвячених насильницькій злочинності неповнолітніх. На особливу увагу в цьому аспекті заслуговує дисертаційне дослідження Р. С. Кваші на тему: «Насильницька злочинність серед неповнолітніх в Україні як проблема ювенальної кримінології» (2021 р.). Однак як для практиків так і для теоретиків важливо побачити найбільш основне/актуальне, те, що стосується даної теми. У науково-методичних рекомендаціях здійснено наукометричний пошук матеріалу, який найбільше заслуговує на увагу та здатен сформувати відповідне уявлення досліджуваної проблеми. Можливо цим самим проблема насильницької злочинності неповнолітніх та насильства загалом через нинішню російсько-українську війну приверне особливу увагу наукової спільноти та знайде нові парадигми свого вирішення. Методичні рекомендації неодмінно будуть корисним для широкого кола читачів, насамперед курсантів та студентів, викладачів та аспірантів усіх кого зацікавить дана тема для нового наукового розроблення та більш глибинного/детального вивчення.
In the scientific and methodological recommendations, a scientific search for material that most reveals the problem of violent crime by minors and violence in general due to the current Russian-Ukrainian war, has attracted the special attention of the scientific community and will find new paradigms for its solution. Methodical recommendations will certainly be useful for a wide range of readers, primarily cadets and students, teachers and graduate students, all who are interested in this topic for new scientific development and more detailed study.
В научно-методических рекомендациях научный поиск материала, наиболее раскрывающего проблему насильственной преступности несовершеннолетних и насилия в целом в связи с нынешней российско-украинской войной, привлек особое внимание научного сообщества и позволит найти новые парадигмы для его решение. Методические рекомендации, безусловно, будут полезны широкому кругу читателей, в первую очередь курсантам и студентам, преподавателям и аспирантам, всем, кто интересуется данной темой для новых научных разработок и более детального изучения.

Опис

Ключові слова

насильницька злочинність, насильницька злочинність неповнолітніх, правове виховання, правове навчання, профілактиці насильницької злочинності неповнолітніх, кримінологічне моделювання, неповнолітні, Україна, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, violent crime, juvenile violent crime, legal education and training in the prevention of juvenile violent crime, criminological modeling, minors, насильственная преступность, несовершеннолетние, правовое воспитание и обучение, криминологическое моделирование, Украина, профилактика насильственной преступности несовершеннолетних

Бібліографічний опис

Насильницька злочинність неповнолітніх: окремі наукометричні аспекти узагальнень та протидії/попередження: наук.-метод. рек. / [ Уклад. : Шатрава С. О., Джафорова О. В., Артеменко І. А. та інш.]; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, НДЛ з пробл. досуд. розслід., Каф. поліц. діяльності та публ. адміністрування ф-ту № 3. – Вінниця, 2023. – 27 с.