Кібернасильство як ризик психологічної і соціальної небезпеки для особистості неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні читання : зб. матеріалів ІХ наук.-практ. конф. молод. вчених (м. Харків, 1 груд. 2023 р.) : у 2-х т. – Харків : ХНУВС, 2023. – Т. 1. – С. 96-98

Анотація

Констатовано появу і поглиблення тенденції розширення ризиків і загроз впливу на психологічну і соціальну безпеку особистості з боку віртуального інформаційного простору, до яких передусім варто віднести кібернасильство. Розглянуто серьозні наслідки кібернасильства для особистості дитини і підлітка.
The emergence and deepening of the tendency to expand the risks and threats of influence on the psychological and social safety of the individual from the virtual information space, which primarily includes cyber violence, was noted. The serious consequences of cyber-violence for the personality of a child and teenager are considered.
Констатировано появление и углубление тенденции расширения рисков и угроз влияния на психологическую и социальную безопасность личности со стороны виртуального информационного пространства, к которым, прежде всего, следует отнести кибернасилие. Рассмотрены серьезные последствия кибернасилия для личности ребенка и подростка.

Опис

Ключові слова

психологічна безпека, psychological safety, психологическая безопасность, кібернасильство, cyber violence, кибернасилие, неповнолітні, minors, несовершеннолетние

Бібліографічний опис

Ільніцька, Я. О. Кібернасильство як ризик психологічної і соціальної небезпеки для особистості неповнолітніх / Ільніцька Яна Олександрівна // Психологічні читання : зб. матеріалів ІХ наук.-практ. конф. молод. вчених (м. Харків, 1 груд. 2023 р.) : у 2-х т. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. соц. та психол., Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2023. – Т. 1. – С. 96-98.