Сучасні напрямки зміцнення економічної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 26-36

Анотація

Розкрито причини подальшого економічного відставання України від країн-конкурентів, послаблення економічної безпеки країни. Досліджено інноваційні напрямки розвитку економіки, енергетичної безпеки і організаційно- економічні заходи протидії корупції, на підставі яких запропоновано шляхи укріплення економічної безпеки України. Reasons of the further economical lag of Ukraine from the countriescompetitors, weakening economical security of the country are disclosed. Innovation directions of economy and energetic security development are researched. The author also researches organizational and economical measures of counteracting corruption and on their basis suggests the ways of strengthening economical security of Ukraine. Раскрыты причины дальнейшего экономического отставания Украины от стран-конкурентов, ослабления экономической безопасности страны. Исследованы инновационные направления развития экономики, энергетической безопасности и организационно-экономические средства противодействия коррупции, на основании которых предложены пути укрепления экономической безопасности Украины.

Опис

Ковальов, Є. В. Сучасні напрямки зміцнення економічної безпеки України / Є. В. Ковальов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 26-36.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, економічна безпека, экономическая безопасность, economic security, енергетична безпека, энергетическая безопасность, energetic security, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, counteracting corruption

Бібліографічний опис