Емоційний інтелект як інтегральна ознака особистості поліцейського в ситуаціях проблемного спілкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 372-375

Анотація

У проведеному автором дослідженні розглянуто емоційний інтелект як інтегральну ознаку особистості поліцейського в рамках його професійного спілкування в ситуаціях, які носять проблемний характер. Вивчення рівня емоційного інтелекту ще на етапі професійної підготовки дозволить якісно вирішувати завдання психологічної роботи, які стоять перед психологами та науково-педагогічним складом МВС України. Емоційний інтелект дозволяє ефективно розпізнавати та інтерпретувати емоції з якими доводиться стикатися працівнику поліції під час роботи, і які слугують йому так званими засобами правомірного вирішення службових завдань шляхом ефективного ведення процесу комунікації. Отримані результати теоретичного огляду наукової літератури актуалізують розробку програми психологічної підтримки.
In the study conducted by the author, emotional intelligence is considered as an integral feature of the personality of a police officer in the framework of his professional communication in situations of a problematic nature. The study of the level of emotional intelligence even at the stage of professional training will make it possible to qualitatively solve the problems of psychological work facing psychologists and the scientific and pedagogical staff of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Emotional intelligence allows you to effectively recognize and interpret the emotions that a police officer has to face during work and serve as the so-called means of lawful solution of official tasks through effective communication process. The results of the theoretical review of the scientific literature actualize the development of a psychological support program.
В проведенном автором исследовании рассмотрен эмоциональный интеллект как интегральный признак личности полицейского в рамках его профессионального общения в ситуациях, носящих проблемный характер. Изучение уровня эмоционального интеллекта еще на этапе профессиональной подготовки позволит качественно решать задачи психологической работы, стоящие перед психологами и научно-педагогическим составом МВД Украины. Эмоциональный интеллект позволяет эффективно распознавать и интерпретировать эмоции с которыми приходится сталкиваться работнику полиции во время работы и служащие ему так называемыми средствами правомерного решения служебных задач путем эффективного ведения процесса коммуникации. Полученные результаты теоретического обзора научной литературы актуализируют разработку программы психологической поддержки.

Опис

Пономаренко, Я. С. Емоційний інтелект як інтегральна ознака особистості поліцейського в ситуаціях проблемного спілкування / Я. С. Пономаренко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 372-375.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, дослідження, исследование, study, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, overseas experience, емоційний інтелект, эмоциональный интеллект, emotional intellect, професійна підготовка, профессиональная подготовка, professional training, спілкування, общение, communication, культура професійно-правового спілкування, культура профессионально-правового общения, culture of professional and legal communication, психологічна підготовленність, психологическая подготовленность, psychological preparedness, проблемне спілкування, проблемное общение, problematic communication

Бібліографічний опис