Нормативно-правова регламентація права на достатній життєвий рівень у законодавстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 22-24

Анотація

Зазначено, що нормативно-правова регламентація права на достатній життєвий рівень в України включає ратифіковані Україною міжнародно-правові акти у сфері захисту прав людини, Конституцію України, закони та підзаконні нормативно-правові акти. Водночас, незважаючи на досить широкий перелік цих актів, в нашій державі право на достатній життєвий рівень сьогодні масово порушується, наслідком чого є низький життєвий рівень і зубожіння громадян. Стверджено, що положення нормативно-правових актів мають швидше декларативний характер, а їх наявність не може розглядатися як дієва гарантія забезпечення права громадян України на достатній життєвий рівень.
It is noted that the legal regulation of the right to a sufficient standard of living in Ukraine includes international legal acts in the field of human rights protection, the Constitution of Ukraine, laws and subordinate legal acts ratified by Ukraine. At the same time, despite the rather wide list of these acts, the right to an adequate standard of living is massively violated in our country today, resulting in a low standard of living and impoverishment of citizens. It is asserted that the provisions of normative legal acts are rather declarative in nature, and their existence cannot be considered as an effective guarantee of ensuring the right of Ukrainian citizens to a sufficient standard of living.
Отмечено, что нормативно правовая регламентация права на достаточный жизненный уровень в Украине включает ратифицированные Украиной международно-правовые акты в сфере защиты прав человека, Конституцию Украины, законы и подзаконные нормативно правовые акты. В то же время, несмотря на достаточно широкий перечень этих актов, в нашем государстве право на достаточный жизненный уровень сегодня массово нарушается, следствием чего является низкий жизненный уровень и обнищание граждан. Утверждено, что положения нормативно правовых актов носят скорее декларативный характер, а их наличие не может рассматриваться как действенная гарантия обеспечения права граждан Украины на достаточный жизненный уровень.

Опис

Мальцев, В. В. Нормативно-правова регламентація права на достатній життєвий рівень у законодавстві України / Вадим Віталійович Мальцев // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 22-24.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, права людини, human rights, права человека, достатній рівень життя, sufficient standard of living, достаточный уровень жизни, нормативно-правова регламентація, legal regulations, нормативно-правовая регламентация, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис