Покарання за втручання у діяльність судових органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 83-90

Анотація

Розглянуто проблему визначення оптимальних видів та міри покарань за втручання у діяльність судових органів. Проаналізовано низку підходів до визначення моделей конструювання санкції. Резюмовано пріоритет побудови альтернативної, кумулятивної та відносно-визначеної санкції з ознаками як штрафної, так правовідновлювальної дії. На підставі системно-правового аналізу зроблено висновок про наявність низки недоліків у побудові санкцій ст. 376 КК України, наведено пропозиції щодо їх удосконалення.
The problem of decision of optimal kinds and measure of punishments for interference with activity of judicial bodies is considered. The row of goings near the decision of models of constructing of sanction is analysed. The priority of construction of alternative, cumulative and relatively-certain sanction with signs both penalty and law-restitution actions is summed up. On the basis of system-legal analysis it is concluded about the presence of row of defects in the construction of an art. 376 CC of Ukraine sanctions, suggestions are set forth on their improvement.
Рассмотрена проблема определения оптимальных видов и меры наказаний за вмешательство в деятельность судебных органов. Проанализирован ряд подходов к определению моделей конструирования санкции. Резюмирован приоритет построения альтернативной, кумулятивной и относительно- определенной санкции с признаками как штрафного, так и правовосстанавливающего действия. На основании системно-правового анализа сделан вывод о наличии ряда недостатков в построении санкций ст. 376 КК Украины, сформулированы предложения по их усовершенствованию.

Опис

Бершов, Г. Є. Покарання за втручання у діяльність судових органів / Г. Є. Бершов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 83-90.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, покарання, наказание, punishments, втручання в діяльність судових органів, вмешательство в деятельность судебных органов, interference with activity of judicial bodies, санкції, санкции, sanctions

Бібліографічний опис