Актуальні шляхи регулювання права на доступ до інформації в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми). – Суми, 2018. – С. 77-79.

Анотація

В статті визначено основні проблеми правового регулювання доступу до інформації в Україні. Автор наполягає, що важливим кроком на шляху вдосконалення напрямів державного регулювання інформаційної сфери залишається прийняття концепції формування і розвитку державної інформаційної політики, створення і поєднання в єдиній концепції Національної системи інформаційних ресурсів.
The article identifies the main problems of legal regulation of access to information in Ukraine. The author insists that the adoption of the concept of the formation and development of the state information policy, the creation and combination of the National System of Information Resources into a single concept remains an important step on the way to improving the directions of state regulation of the information sphere.
В статье определены основные проблемы правового регулирования доступа к информации в Украине. Автор настаивает, что важным шагом на пути усовершенствования направлений государственного регулирования информационной сферы остается принятие концепции формирования и развития государственной информационной политики, создание и сочетание единой концепции Национальной системы информационных ресурсов.

Опис

Сюркало, Б. І. Актуальні шляхи регулювання права на доступ до інформації в Україні / Богдан Іванович Сюркало // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 77-79.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Інформаційне право. Information law. Информационное право, право на доступ до інформації, right of access to information, право на доступ к информации, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право

Бібліографічний опис