Безробіття в Україні: реалії та перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 21-24.

Анотація

Зазначено, що безробіття та його динаміка залежать від багатьох факторів. В Україні через пандемію воно набирає обертів. Важливо, що в умовах запровадження карантину не лише роботодавці повинні намагатись запобігти означеній ситуації, в першу чергу уряд зобов’язаний вживати всіх можливих заходів для боротьби з безробіттям у такий непростий для країни період. Отмечено, что безработица и их динамика зависят от многих факторов. В Украине из-за пандемии оно набирает обороты. Важно, что в условиях введения карантина не только работодатели должны пытаться предотвратить данную ситуацию, в первую очередь правительство обязано принимать все возможные меры для борьбы с безработицей в такой непростой для страны период. It is noted that unemployment and their dynamics depend on many factors. In Ukraine, due to the pandemic, it is gaining momentum. It is important that in the context of the introduction of quarantine, not only employers should try to prevent this situation, first of all, the government is obliged to take all possible measures to combat unemployment in such a difficult period for the country.

Опис

Бандурка О. М. Безробіття в Україні: реалії та перспективи / О. М. Бандурка / Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 21-24.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Економіка. Економічний аналіз. Economy. Economic Analysis. Экономика. Экономический анализ, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, безробіття, безработица, unemployment, пандемія коронавірусу, пандемия коронавируса, coronavirus pandemic, COVID-19, карантинні заходи, карантинные мероприятия, quarantine measures, боротьба з безробіттям, борьба с безработицей, fight against unemployment

Бібліографічний опис