Методичні рекомендації щодо навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 466-488

Анотація

На сучасному рівні функціонування правоохоронної діяльності ефективне спілкування як рідною, так й іноземними мовами стає передумовою ефек-тивності діяльності поліцейського. Практична мета навчання іноземної мови професійного спрямування у вишах системи МВС полягає в оволодінні майбутніми фахівцями таким рівнем мовної та комунікативної компетенції, який дозволив би ним спілкуватися іноземною мовою в письмовій або усній формах, у формальній або неформальній обстановці в інтересах майбутньої професійної діяльності.
At the current level of law enforcement, effective communication in both native and foreign languages becomes a prerequisite for the effectiveness of policing. The practical purpose of teaching a foreign language in the higher education system of the Ministry of Internal Affairs is for future specialists to acquire a level of language and communicative competence that would allow them to communicate in a foreign language in written or oral form, in a formal or informal environment.
На современном уровне функционирование правоохранительной деятельности эффективное общение как на родном, так и иностранном языках становится предпосылкой эффективности деятельности полицейского. Практическая цель обучения иностранному языку профессионального направления в вузах системы МВД состоит в овладении будущими специалистами таким уровнем языковой и коммуникативной компетенции, который позволил бы им общаться на иностранном языке в письменной или устной формах, в формальной или неформальной обстановке в интересах будущей профессиональной деятельности.

Опис

Левашов, О. С. Методичні рекомендації щодо навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців / Левашов О. С., Дягілєва Л. Д., Почуєва В. В. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 466-488.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронці, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, learning foreign languages, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, навчання іноземної мови

Бібліографічний опис