Принципи територіального устрою України як підґрунтя територіальної цілісності держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 40, т. 1. – С. 51-55

Анотація

У статті досліджено систему принципів територіального устрою як підґрунтя територіальної цілісності України. Автором доводиться, що система принципів територіальної устрою має своє продовження в системі економічних принципів України. Зокрема, система економічних принципів України визначає важливі напрями реалізації принципів поєднання централізації та децентралізації в здійсненні державної влади та збалансованості й соціальноекономічного розвитку регіонів. Загалом виділяються такі групи принципів, на яких ґрунтується територіальна цілісність: міжнародні, конституційні, інституційні та принципи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні.
The article explored territorial system of principles as the basis of the territorial integrity of Ukraine. The author proves that principles of territorial government system have continued in the framework of principles of the economic system of Ukraine. In particular, the system economic principles of the Ukraine important areas of defne implementation guidelines combination of centralization and decentralization in exercising government power and balanced socio-economic development. Generally divided into the following groups of principles on which the territorial integrity, international, constitutional, institutional and principles of reform of the administrative-territorial system in Ukraine.
В статье исследована система принципов территориального устройства как основа территориальной целостности Украины. Автором доказывается, что система принципов территориальной устройства имеет свое продолжение в системе принципов экономической системы Украины. В частности, система экономических принципов Украины определяет важные направления реализации принципов сочетания централизации и децентрализации в осуществлении государственной власти и сбалансированности социально-экономического развития регионов. В целом выделяют следующие группы принципов, на которых основывается территориальная целостность: международные, конституционные, институциональные и принципы реформирования административно-территориального устройства в Украине.

Опис

Надутий А.В. Принципи територіального устрою України як підґрунтя територіальної цілісності держави / Надутий А.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 40, т. 1. – С. 51-55.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, принципи територіального устрою, принципи економічної системи, принципи реалізації територіальної реформи, цілісність території, недоторканність території, верховенство держави, принципы территориального устройства, принципы экономической системы, принципы реализации территориальной реформы, целостность территории, неприкосновенность территории, верховенство государства, principles of territorial organization, principles of the economic system, principles of the territorial reform, territorial integrity, inviolability of territory, supremacy of the state

Бібліографічний опис