Інституційно-правове забезпечення дорожнього будівництва та управління дорогами загального користування в УРСР та незалежній Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2015. - № 1. - С. 235–244.

Анотація

Увага приділена визначення ступеню рівня наступництва у зазначеній сфері та з’ясуванню шляхів вдосконалення інституційно-правового забезпечення управління дорожньою галуззю в умовах здійснення адміністративної реформи. Прикладне значення дослідження полягає в артикуляції сучасної управлінсько-правової парадигми реформування дорожньої галузі, коригуванні адміністративної правосуб’єктності профільного центрального органу виконавчої влади та пошуку оптимальних шляхів організаційно-правового забезпечення модернізації системи управління автомобільними дорогами загального користування.
Attention is given to a degree of continuity in this area and to identify ways to improve the Institutional and legal support management of the road sector in the conditions of implementation of the administrative reform. Applied value of the study is the articulation of modern administrative and legal paradigm reform the road sector, the adjustment of administrative personality profile of the central body of executive power and finding the best ways to ensure organizational and legal modernization of road management for general use.
Внимание уделено определению степени преемственности в указанной сфере и выявлению путей усовершенствования институционно-правового обеспечения управления дорожной отраслью в условиях осуществления административной реформы. Прикладное значение исследования состоит в артикуляции современной управленческо-правовой парадигмы реформирования дорожной отрасли, корректировке административной правосубъектности профильного центрального органа исполнительной власти и поиску оптимальных путей организационно-правового обеспечения модернизации системы управления автомобильными дорогами общего пользования.

Опис

Перетятько А. Ю. Інституційно-правове забезпечення дорожнього будівництва та управління дорогами загального користування в УРСР та незалежній Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Перетятько // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 235–244 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_40.pdf.
Перетятько А. Ю. "Інституційно-правове забезпечення дорожнього будівництва та управління дорогами загального користування в УРСР та незалежній Україні." Форум права 1 (2015): 235–244.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, road construction, management of public roads, USSR, Історія. History. История, управління дорогами загального користування, управление дорогами общего пользования, шосейні і ґрунтові дороги, ремонт, будівництво та експлуатація автомобільних доріг, автомобільні дороги, автомобильные дороги, Міністерство будівництва та експлуатації автомобільних доріг УРСР, Українська державна корпорація по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних доріг, Державна служба автомобільних доріг України, Державне агентство автомобільних доріг України, Государственное агенство автомобильных дорог Украины, Государственная служба автомобильных дорог Украины

Бібліографічний опис