Особливості психологічної ресурсності злочинців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 228-230
Abstract
Висвітлено результати вивчення ресурсності злочинців, їх здатність актуалізувати власні психологічні ресурси за умов депривації та особливості прояву стійкості життєвого світу.
The results of the study of resourcefulness of criminals, their ability to actualize are highlighted own psychological resources under conditions of deprivation and features of resilience life world.
Отражены результаты изучения ресурсности преступников, их способность актуализировать собственные психологические ресурсы при депривации и особенности проявления устойчивости жизненного мира.
Description
Шевченко, Л. О. Особливості психологічної ресурсності злочинців / Лариса Олександрівна Шевченко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 228-230.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, ресурсність, resourcefulness, ресурсность, депривація, deprivation, депривация, ресурсність злочинців, resourcefulness of criminals, ресурсность преступников
Citation