Особливості психологічної ресурсності злочинців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 228-230

Анотація

Висвітлено результати вивчення ресурсності злочинців, їх здатність актуалізувати власні психологічні ресурси за умов депривації та особливості прояву стійкості життєвого світу.
The results of the study of resourcefulness of criminals, their ability to actualize are highlighted own psychological resources under conditions of deprivation and features of resilience life world.
Отражены результаты изучения ресурсности преступников, их способность актуализировать собственные психологические ресурсы при депривации и особенности проявления устойчивости жизненного мира.

Опис

Шевченко, Л. О. Особливості психологічної ресурсності злочинців / Лариса Олександрівна Шевченко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 228-230.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, ресурсність, resourcefulness, ресурсность, депривація, deprivation, депривация, ресурсність злочинців, resourcefulness of criminals, ресурсность преступников

Бібліографічний опис