Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2017. – 360 с.

Анотація

У монографії представлено результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки та довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) спільно з Головним управлінням Національної поліції в Харківській області у 2013–2017 роках. Проаналізовано ключові показники ефективності роботи правоохоронних органів Харківщини з точки зору громадськості. Монографія містить емпіричні дані та практичні рекомендації, розраховані на орієнтацію конкретних завдань у роботі поліції та інших правоохоронних органів на потреби місцевої громади. Для працівників правоохоронних органів, науковців, журналістів і всіх, кого цікавлять запитання правоохоронної діяльності.
В монографии представлены результаты исследований общественного мнения жителей Харькова и Харьковской области по общественной безопасности и доверия к правоохранительным органам, осуществленных Харьковским национальным университетом внутренних дел (научно-исследовательской лабораторией по проблемам противодействия преступности) совместно с Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области в 2013-2017 годах. Проанализированы ключевые показатели эффективности работы правоохранительных органов Харьковщины с точки зрения общественности. Монография содержит эмпирические данные и практические рекомендации, рассчитанные на ориентацию конкретных задач в работе полиции и других правоохранительных органов на нужды местной общины. Для работников правоохранительных органов, ученых, журналистов и всех, кого интересуют вопросы правоохранительной деятельности.

Опис

Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області : монографія / О. О. Сердюк, К. Л. Бугайчук ; за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. cправ ; Голов. упр. Нац. поліції в Харків. обл. – Харків : ХНУВС, 2017. – 360 с.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, Харківська область, Харківщина, публічна безпека, довіра населення, довіра до правоохоронних органів, правоохоронні органи, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, взаємодія, поліція, соціологічні дослідження, соціологічний моніторинг, Харьковская область, Харьковщина, публичная безопасность, доверие населения, доверие к правоохранительным органам, правоохранительные органы, взаимодействие, полиция, социологические исследования, социологический мониторинг, Kharkiv region, public safety, interaction, public confidence, police, law enforcement agencies, monitoring

Бібліографічний опис