Методика визначення рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 87-92

Анотація

Проаналізовано латентна наркозлочинність (чи прихована частина цієї злочинності) , що складає разом із за­реєстрованою фактичну злочинність, з цілого ряду причин створює перепони для адекватної боротьби з незаконним обігом наркотиків. Задача визначення латентності незаконного обігу наркотиків полягає в то­му, шоб з’ясувати фактичні параметри наркозлочинності (її стан, рівень, струк­туру і динаміку). The latent drug crime (or the hidden part of this crime) is analyzed, which together with the registered actual crime, for a number of reasons creates obstacles for adequate fight against drug trafficking. The task of determining the latency of drug trafficking is to find out the actual parameters of drug crime (its state, level, structure and dynamics). Проанализирована латентная наркопреступность (или скрытая часть этой преступности), что составляет вместе с зарегистрированной фактическую преступность, по целому ряду причин создает препятствия для адекватной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Задача определения латентности незаконного оборота наркотиков заключается в том, чтобы выяснить фактические параметры наркопреступности (ее состояние, уровень, структуру и динамику).

Опис

Журба, А. В. Методика визначення рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів / А. В. Журба // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 87-92.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, латентна злочинність, латентная преступность, latent crime, наркозлочинність, наркопреступность, drug crime, незаконний обіг наркотичних засобів, незаконный оборот наркотических средств, illicit drug trafficking, методика, method, наркотики, drugs

Бібліографічний опис