Управління інвестиційним ризиком

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми фінансового моніторингу : V Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.). – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 125-127
Abstract
Розглянуто проблему ефективного інвестиційного забезпечення м’ясного птахівництва, яка полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних підходів, зокрема у визначенні ризиків і покращенні реальних показників інвестиційної привабливості галузі, яка через свою належність до пріоритетних галузей АПК здатна забезпечити економічне зростання.
The problem of effective investment provision of meat poultry farming is considered, which consists in substantiating theoretical and methodological approaches, in particular, in identifying risks and improving real indicators of the investment attractiveness of the industry, which, due to its belonging to the priority sectors of the agro-industrial complex, is able to ensure economic growth.
Рассмотрена проблема эффективного инвестиционного обеспечения мясного птицеводства, которая заключается в обосновании теоретико-методических подходов, в частности в определении рисков и улучшении реальных показателей инвестиционной привлекательности отрасли, которая в силу своей принадлежности к приоритетным отраслям АПК способна обеспечить экономический рост.
Description
Садиков, М. А. Управління інвестиційним ризиком / Садиков М. А., Воронкова А. А, Коломієць Н. О. // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : V Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.) / МОН України, Харк. нац. економ. ун-т імені Семена Кузнеця, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Харк. нац. ун-т будівництва та архітектури, Харк. ін-т фінансів укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі, Навч.-метод. відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні. – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 125-127.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, агропромисловий комплекс, agro-industrial complex, агропромышленный комплекс, АПК, м’ясне птахівництво, meat poultry farming, мясное птицеводство, інвестиції, інвестиційне забезпечення, investment security, инвестиционное обеспечение, інвестиційні ризики, investment risks, инвестиционные риски
Citation