Правовий статус вигодонабувача у відносинах страхування вантажу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 565–570

Анотація

Досліджено питання, присвячені правовому статусу вигодонабувача у відносинах, що виникають із договору страхування вантажу. Доводиться, що чинне законодавство про страхування штучно створює умови для відмови у виплаті страхового відшкодування при зміні власника вантажу під час його перевезення. Запропоновано ввести в обіг страховий поліс на пред’явника.
The questions on the legal status of the beneficiary in the relationship arising from a contract of insurance of cargo are researched. It is proved that the existing legislation on insurance artificially creates the conditions for denial of insurance claims for a change of ownership of cargo during its transportation. It is proposed to issue an insurance policy payable to bearer.
Исследованы вопросы, посвященные правовому статусу выгодоприобретателя в отношениях, возникающих из договора страхования груза. Обосновывается, что действующее законодательство о страховании искусственно создает условия для отказа в выплате страхового возмещения при смене владельца груза во время его перевозки. Предложено ввести в обращение страховой полис на предъявителя.

Опис

Літвінова, О. В. Правовий статус вигодонабувача у відносинах страхування вантажу [Електронний ресурс] / О. В. Літвінова // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 565-570. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12lovvcv.pdf.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правовий статус, правовой статус, legal status, вигодонабувач, выгодоприобретатель, contract of insurance, договір страхування вантажів, договор страхования грузов

Бібліографічний опис