Дозвільні послуги у сфері екологічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 144-152

Анотація

Досліджено теоретичні та законодавчі засади надання дозвільних послуг у сфері забезпечення екологічної безпеки. Особливу увагу приділено тим видам діяльності, яка може завдати шкоду навколишньому природному середовищу та забезпечується шляхом надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації. Theoretical and legislative grounds for giving licensing services in the sphere of environmental safety are researched. Special attention is paid to the species of activity which can do harm to environment and is provided with giving licensing services by the subjects of public administration. Исследованы теоретические и законодательные основы предоставления разрешительных услуг в сфере экологической безопасности. Особое внимание уделено тем видам деятельности, которые могут причинить вред окружающей среде, и обеспечивается путем предоставления разрешительных услуг субъектами публичной администрации.

Опис

Сіверін, В. І. Дозвільні послуги у сфері екологічної безпеки / В. І. Сіверін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 144-152.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дозвільні послуги, разрешительные услуги, permissive services, адміністративно-правове регулювання, административно-правовое регулирование, administrative and legal regulation, екологічна безпека, экологическая безопасность, environmental safety, суб’єкт публічної адміністрації, субъект публичной администрации, subjects of public administration

Бібліографічний опис