Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ

Анотація

В дисертації досліджується проблема участі студентського клубу в формуванні культури до-звілля молоді. Розвиток культурно-дозвільної діяльності студентів, як складової частини їх есте-тичного виховання, дозволяє підвищити професійне й особистісне удосконалення особистості. Оптимальною моделлю діяльності молодіжного об'єднання, яким можна вважати і студентський клуб, є співробітництво з інституціональними і неінституціональними утвореннями. Запропонована автором модель характеризується рухливістю реагування на насущні проблеми молоді і може бути використана в формуванні культури дозвілля. Процес розвитку культурно-дозвільної діяльності студентів має рівневий характер і описує розвиток даної діяльності на репродуктивному, інтерпретуючому і продуктивному рівнях. Енергетичне джерело механізму культурно-дозвільної активності молоді базується на задоволенні культурно-дозвільних потреб. Внутрішнім джерелом механізму є суперечність між існуючими культурно-дозвільними потребами особистості молодої людини, самореалізацією потенціалу в тій чи іншій сфері діяльності і новими, підвищеними потребами.
The problem of participation of a students’ club in forming the culture of leisure (spare time) of young people is investigated in the dissertation. The development of cultural – leisure (spare time) activity of students, as a component part of their aesthetically beautiful education, permits the professional and personal perfection of a personality to be raised. An optimum model of the activity of a youth association, one of a number of which a students' club can be considered is a collaboration with state and not private educations. The model offered by the author is characterized by the mobility of the response on the vital problems of young people and can be used in forming of culture of leisure (spare time). The process of development of cultural – leisure (spare time) activity of students has a level character and describes the development of this activity at the reproductive, interpretive and productive levels. The energy source of the mechanism of cultural – leisure (spare time) activity of young people is based on the satisfaction of cultural – leisure (spare time) necessities. The internal source of the mechanism is the dis-agreement between the existent cultural – leisure (spare time) necessities of a personality of a young man, the self-realization of the potential in one or another sphere of activity and new, increased necessities.
В диссертации исследуется проблема участия студенческого клуба в формировании культуры досуга молодежи. Развитие культурно-досуговой деятельности студентов, как составной части их эстетического воспитания, позволяет повысить профессиональное и личностное совершенствование личности. Оптимальной моделью деятельности молодежного объединения, которым можно считать и студенческий клуб, является сотрудничество с институциональными и неинституциональными образованиями. Предложенная автором модель характеризуется подвижностью реагирования на насущные проблемы молодежи и может быть использована в формировании культуры досуга. Процесс развития культурно-досуговой деятельности студентов имеет уровневый характер и описывает развитие данной деятельности на репродуктивном, интерпретируя и продуктивном уровнях. Энергетический источник механизма культурно-досуговой активности молодежи базируется на удовлетворении культурно-досуговых потребностей. Внутренним источником механизма является противоречие между существующими культурно-развлекательными потребностями личности молодого человека, самореализацией потенциала в той или иной сфере деятельности и новыми, повышенными потребностями.

Опис

Пішун, С. Г. Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клуб : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сергій Григорович Пішун. - Київ, 2005. - 23 с.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 13.00.07, студентський клуб, культура дозвілля, молодіжне об’єднання, творча діяльність, соціально-культурна діяльність, самореалізація, культурно-дозвільні потреби, молодіжна субкультура, мотивація культурно-дозвільної діяльності, студенческий клуб, культура досуга, молодежное объединение, творческая деятельность, социально-культурная деятельность, самореализация, культурно-досуговые потребности, молодежная субкультура, мотивация культурно-досуговой деятельности, students’ club, culture of leisure (spare time) activity, youth association, creative activity, socio-cultural activity, self-realization, cultural – leisure (spare time) necessities, subculture of youth

Бібліографічний опис