Напрямки вдосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум Права. – 2019. – № 5 (58). – С. 19-37

Анотація

Метою роботи є поглиблений аналіз особливостей конституційно-правового регулювання організації та діяльності комітетів Верховної Ради України, їх характеристика з урахуванням сучасних реалій вітчизняного парламентаризму та зарубіжної практики, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України.
The purpose of the article is to analyze in depth the features of the constitutional-legal regulation of the organization and activity of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, is to characterize them taking into account the current realities of national parliamentarism and foreign practice, as well as to justify the priority directions for improving the constitutional-legal status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine.
Целью работы является углубленный анализ особенностей конституционно-правового регулирования организации и деятельности комитетов Верховной Рады Украины, их характеристика с учетом современных реалий отечественного парламентаризма и зарубежной практики, а также обоснование приоритетных направлений совершенствования конституционно-правового статуса комитетов Верховной Рады Украины.

Опис

Зозуля, О. І. Напрямки вдосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України [Електронний ресурс] / О. І. Зозуля // Форум Права. – 2019. – № 5 (58). – С. 19–37. – Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/files/019-037-2019-5-FP-Zozulia_4.pdf.
Зозуля, О. І. (2019). Напрямки вдосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України. Форум Права, 58(5). 19–37. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3568267.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, конституційно-правовий статус, комітети Верховної Ради України, Верховна Рада України, конституционно-правовой статус, комитеты Верховной Рады Украины, Верховная Рада Украины, constitutional and legal status, committees of Verkhovna Rada of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine

Бібліографічний опис