Взаємодія кримінального права України та міжнародної правової системи (проблеми визначення характеру й форм)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 14-21

Анотація

Розглянуто окремі наукознавчі проблеми сфери вивчення міжнародного виміру кримінального права України. Здійснено аналіз понятійного апарату досліджень міжнародного контексту існування національного кримінального права. Уточнено характер та форми взаємодії цієї галузі із міжнародною правовою системою. Визначено доцільність використання в цьому напрямку кримінально-правових досліджень філософських категорій «вплив», «взаємодія», «зв’язок», «співвідношення». Several scientific problems existing in the sphere of studying the phenomenon of interaction between modern criminal law of Ukraine and international legal system are researched. The feasibility of using philosophical categories «impact», «interaction », «communication», «relationship», «correlation» in this area of criminal and legal research is determined. The objective of the publication is the analysis of the conceptual apparatus within international context of national criminal law existence and clarification on this basis the character and forms of interaction between this field and international legal system. Рассмотрены отдельные науковедческие проблемы сферы изучения международного измерения уголовного права Украины. Осуществлен анализ понятийного аппарата исследований международного контекста существования национального уголовного права. Уточнен характер и формы взаимодействия этой отрасли с международной правовой системой. Определена целесообразность использования в этом направлении уголовно-правовых исследований философских категорий «влияние», «взаимодействие», «связь», «соотношение».

Опис

Житний, О. О. Взаємодія кримінального права України та міжнародної правової системи (проблеми визначення характеру й форм) / О. О. Житний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 14-21.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міжнародне право .International Law. Международное право, міжнародна правова система, международная правовая система, international legal system, взаємодія, взаимодействие, interaction, співвідношення, соотношение, correlation

Бібліографічний опис